Portfolio > O'Rourke

Autumn III

(outcome of disposal)
Autumn III

(outcome of disposal)
leaves, weather, knife
variable
2013